13. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača - 17. prosinca 2018. godine

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

  - Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice,
  - Aktualni sat
1. Donošenje III. izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2018. godinu - možete preuzeti ovdje,
2. Donošenje Programa o III. izmjeni Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2018. godini - možete preuzeti ovdje,
3. Donošenje Programa o III. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2018. godinu - možete preuzeti ovdje,
4. Donošenje Programa o izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2018. godinu - možete preuzeti ovdje,
5. Donošenje Programa o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu  - možete preuzeti ovdje,
6. Donošenje II. izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 2018. godinu - možete preuzeti ovdje,
7. Donošenje II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2018. godinu - možete preuzeti ovdje,
8. Donošenje Proračuna Općine Pitomača za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu - možete preuzet ovdje,
9.  Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača za 2019. godinu - možete preuzeti ovdje,
10. Donošenje Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2019. godini - možete preuzeti ovdje,
11. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2019. godinu - možete preuzeti ovdje,
12. Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2019. godinu - možete preuzeti ovdje,
13.  Donošenje  Programa  korištenja   sredstava   ostvarenih  od   prodaje,  zakupa  i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske - možete preuzeti ovdje,
14.  Donošenje Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2019. godinu - možete preuzeti ovdje,
15.  Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu - možete preuzeti ovdje,
16. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019. godinu - možete preuzeti ovdje,
17. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača u 2019. godini - možete preuzeti ovdje,
18. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području općine Pitomača u 2019. godini - možete preuzeti ovdje,
19. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pitomača za 2019. godinu - možete preuzeti ovdje,
20. Razmatranje Analize stanja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača u 2018. godni - možete preuzeti ovdje,
21. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača za 2019. godinu - možete preuzeti ovdje,
22. Donošenje Godišnjeg plana davanja koncesija na području općine Pitomača za 2019. godinu - možete preuzeti ovdje,
23. Donošenje Financijskog plana Dječjeg vrtića “Potočnica” za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu - možete preuzeti ovdje,
24. Donošenje Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu - možete preuzeti ovdje,
25. Donošenje Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu - možete preuzeti ovdje,
26. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti u postupku donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja - povjeravanje poslova obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima - usluga čišćenja snijega na području općine Pitomača - možete preuzeti ovdje,
27. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti u postupku donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na uređenju Ulice Svetog Ivana Nepomuka u Pitomači - možete preuzeti ovdje,
28. Donošenje Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Pitomača - možete preuzeti ovdje,
29. Donošenje Odluke o proglašenju nerazvrstane ceste - javnog dobra u općoj uporabi - možete preuzeti ovdje,
30. Donošenje Odluke o proglašenju statusa komunalne infrastrukture - javnog dobra u općoj uporabi - možete preuzeti ovdje.
Na temelju članka 66., 67. i 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pitomača ("Službene novine" Općine Pitomača, broj 7/09, 2/13 i 12/17)

S  A  Z  I  V  A  M

12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pitomača

za dan 20. studenoga (utorak)  2018. godine u 19,00 sati

u vijećnici Općine Pitomača Ljudevita Gaja 26/1

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D :
 - Verifikacija zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća,
- Aktualni sat,

1. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku u postupku donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave pružanja usluge izrade interijera, dizajna grafičkih rješenja te nadzor i savjetovanje prilikom izvedbe projektne i tehničke dokumentacije za „Rodnu kuću Petra Preradovića“ u Grabrovnici - možete preuzeti ovdje,

2. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje provedbe EU projekta „Centar za posjetitelje Križnica - Interpretacijski centar Rezervata biosfere Mura - Drava - Dunav“ - možete preuzeti ovdje,

3. Razmatranje Financijskog izvješća Vatrogasne zajednice općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine - možete preuzeti ovdje,

4. Donošenje Odluke o donošenju IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pitomača - možete preuzeti ovdje,

5. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Pitomača - možete preuzeti ovdje,

6. Donošenje Odluke o izboru ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme - možete preuzeti ovdje.

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem !      

 

 

                                                                                        PREDSJEDNIK:                                                                                                                             Rikard Bakan, dipl.oec.,v.r.

 


Na temelju članka 66., 67. i 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pitomača ("Službene novine" Općine Pitomača, broj 7/09, 2/13 i 12/17)

S  A  Z  I  V  A  M
11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pitomača
za dan 24. listopada (srijeda)  2018. godine u 18,00 sati
u vijećnici Općine Pitomača Ljudevita Gaja 26/1

Za sjednicu predlažem slijedeći

                                          D N E V N I    R E D :

- Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća,
- Aktualni sat,

1. Donošenje II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2018. godinu, - možete preuzeti ovdje
2. Donošenje Programa o izmjeni Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2018. godini, - možete preuzeti ovdje
3. Donošenje Programa o II. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2018. godinu, - možete preuzeti ovdje
4. Donošenje Programa o izmjeni Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu, - možete preuzeti ovdje
5. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača u 2018. godini, - možete preuzeti ovdje
6. Donošenje Programa o dopuni Programa olakšica i poticaja razvoja gospodarstva na području općine Pitomača, - možete preuzeti ovdje
7. Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području općine Pitomača, - možete preuzeti ovdje
8. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave za projekt „Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Pitomača“, - možete preuzeti ovdje
9. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave usluge izrade projektne i tehničke dokumentacije za  projekt „Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Klisa općine Pitomača“, - možete preuzeti ovdje
10. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu nabave usluge izrade projektne i tehničke dokumentacije za projekt „Centar kompetentnosti za poljoprivredu, ekološku poljoprivredu i agroturizam u Pitomači“, - možete preuzeti ovdje
11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Općini Pitomača za provedbu ulaganja na području općine Pitomača za investiciju „Opremanje rekreacijske zone uz rijeku Dravu postavljanjem ZIP LINE-a“ - možete preuzeti ovdje
12. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Općini Pitomača za provedbu ulaganja na području općine Pitomača za investiciju „Izgradnja pješačke staze u naselju Otrovanec“, - možete preuzeti ovdje
13. Donošenje Odluke o komunalnim djelatnostima na području općine Pitomača, - možete preuzeti ovdje   
14. Donošenje Odluke o povjeravanju javnih ovlasti u području komunalne djelatnosti, - možete preuzeti ovdje
15. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama za zaštitu poljoprivrednog zemljišta te mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području općine Pitomača, - možete preuzeti ovdje
16. Razmatranje Izvješća Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Virovitica, o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Pitomača za 2017. godinu, - možete preuzeti ovdje
17. Donošenje I. izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 2018. godinu, - možete preuzeti ovdje
18. Donošenje II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2018. godinu, - možete preuzeti ovdje
19. Donošenje I. Izmjene i dopune Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2018. godinu, - možete preuzeti ovdje
20. Donošenje Odluke o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme. - možete preuzeti ovdje

 Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem !      

                                                                                          PREDSJEDNIK:
Rikard Bakan, dipl.oec.


 


 

Na temelju članka 66., 67. i 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pitomača ("Službene novine" Općine Pitomača, broj 7/09, 2/13 i 12/17)

S  A  Z  I  V  A  M

10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pitomača

za dan 21.  kolovoza (utorak)  2018. godine u 19,00 sati

u vijećnici Općine Pitomača Ljudevita Gaja 26/1

 

          Za sjednicu predlažem slijedeći

 D N E V N I    R E D : 

            - Verifikacija zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća,

            - Verifikacija zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća,

           - Aktualni sat,

 

1. Razmatranje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. godine, - možete preuzeti ovdje         

          2. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. godine,  - možete preuzeti ovdje

          3. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku u postupku donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za predmet nabave „Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Potočnica na adresi Trg kralja Tomislava bb, Pitomača“,  - možete preuzeti ovdje

        4. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku u postupku donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za predmet nabave „Opremanje i nabava multimedijske opreme Interpretacijskog centra Petra Preradovića“, - možete preuzeti ovdje

        5. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku u postupku donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za uslugu izrade projektne i  tehničke dokumentacije za „Sportsko rekreacijski centar Pitomača“,  - možete preuzeti ovdje

          6. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku u postupku donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za predmet nabave „Uređenje zgrade Zajedničkog doma u Pitomači“,  - možete preuzeti ovdje

         7. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice Ministarstvu za domografiju, obitelj mlade i socijalnu politiku za sufinanciranje projekta „Izvođenje radova i opremanje otvorenog dječjeg igrališta u Dječjem vrtiću Potočnica“, 
            - možete preuzeti ovdje

          8. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku u postupku donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za predmet nabave „Izvođenje radova i opremanje otvorenog dječjeg igrališta u Dječjem vrtiću Potočnica“,  - možete preuzeti ovdje
            

         9. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku u postupku donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za predmet nabave „Radovi na turističkoj infrastrukturi u naselju Križnica u sklopu projekta Life Old Drava“,  

        10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Pitomača za investiciju „Turističko informativni centar Klopotec“,  - možete preuzeti ovdje

        11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Općini Pitomača za provedbu ulaganja na području općine Pitomača za investiciju „Društveni dom - izgradnja i opremanje vatrogasnog doma i kulturnog centra“,  - možete preuzeti ovdje

         12. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za donošenje Odluke o ovlaštenju središnjem tijelu za nabavu,  - možete preuzeti ovdje

         13. Donošenje Odluke o prihvaćanju darovanja nekretnina u k.o.Pitomača,  - možete preuzeti ovdje

         14. Donošenje Odluke o kupnji nekretnine za izgradnju sportske dvorane Srednje škole Stjepana Sulimanca,  - možete preuzeti ovdje

         15. Razmatranje polugodišnjeg financijskog izvještaja Dječjeg vrtića „Potočnica“ za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. godine,  - možete preuzeti ovdje

           16. Razmatranje polugodišnjeg financijskog izvještaja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. godine,   - možete preuzeti ovdje      

         17. Razmatranje polugodišnjeg financijskog izvještaja Centra za kulturu  „Drago Britvić“ za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. godine,  - možete preuzeti ovdje

          18. Donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Pitomača,  
-                   - odluku možete preuzeti ovdje
                   - dokument procjena rizika možete preuzeti ovdje

          19. Donošenje Odluke o prestanku važenja Odluke o osnivanju, ustroju i popuni postrojbi civilne zaštite Općine Pitomača. - možete preuzeti ovdje

         

        

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

        

S poštovanjem !      

 

                                                                                          PREDSJEDNIK:                                                                                                                                         Rikard Bakan, dipl.oec.

 

 

 

 

NAPOMENA: Zbog opsežnosti materijala (točka 18. dnevnog reda), isti su dostupni na web stranici Općine Pitomača: www.pitomaca.hr


Na temelju članka 66., 67. i 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pitomača ("Službene novine" Općine Pitomača, broj 7/09, 2/13 i 12/17)

S  A  Z  I  V  A  M

9. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pitomača

za dan 06. lipnja (srijeda)  2018. godine u 19,00 sati

u vijećnici Općine Pitomača Ljudevita Gaja 26/1

 

          Za sjednicu predlažem slijedeći

 D N E V N I    R E D :

         - Aktualni sat

           1. Donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača.

 Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

        

S poštovanjem !      

 

                                                                                          PREDSJEDNIK:                                                                                                                                      Rikard Bakan, dipl.oec.,v.r.

 

NAPOMENA: Zbog opsežnosti materijala, isti su dostupni na web stranici Općine Pitomača: www.pitomaca.hrNa temelju članka 66., 67. i 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pitomača ("Službene novine" Općine Pitomača, broj 7/09, 2/13 i 12/17)

S  A  Z  I  V  A  M

8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pitomača

za dan 28. svibnja (ponedjeljak)  2018. godine u 19,00 sati

u vijećnici Općine Pitomača Ljudevita Gaja 26/1

 

          Za sjednicu predlažem slijedeći

 D N E V N I    R E D :

           - Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice,

          - Aktualni sat,

        

1. Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2018. godinu, - ovdje

2. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača za 2018. godinu, - ovdje

3. Donošenje izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2018. godinu, - ovdje

4. Donošenje Programa korištenja prihoda ostvarenog od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini, - ovdje

5. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području općine Pitomača u 2018. godini, - ovdje

6. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području općine Pitomača u 2018. godini, - ovdje

7. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku u postupku donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku nabave „Uređenje pješačke staze i pješačkog prijelaza u sklopu postojećeg ŽCPR-a pruge Dalj - Varaždin, Vinogradska ulica u Pitomači“, - ovdje

8. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za kupnju nekretnine - građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Rakitka 1“ u Kladarama, - ovdje

9. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku u postupku donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku nabave Obnova rodne kuće Petra Preradovića u „Memorijalni muzej Petra Preradovića“, - ovdje

10. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje projekta „ZAJEDNIČKI DOM“. - ovdje

11. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje projekta „CENTAR KOMPETENTNOSTI ZA POLJOPRIVREDU, EKOLOŠKU POLJOPRIVREDU I AGROTURIZAM U PITOMAČI“, - ovdje

12. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi, - ovdje

13. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Pitomača, - ovdje

14. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Pitomača, - ovdje

15. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području općine Pitomača, - ovdje

16. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra, - ovdje

17. Donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2018. godinu. - ovdje     

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

        

S poštovanjem !      

 

                                                                                          PREDSJEDNIK:                                                                                                                                        Rikard Bakan, dipl.oec.

 Na temelju članka 66., 67. i 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pitomača ("Službene novine" Općine Pitomača, broj 7/09, 2/13 i 12/17)

S  A  Z  I  V  A  M

7. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pitomača za dan 29. ožujka (četvrtak)  2018. godine u 18,00 sati u vijećnici Općine Pitomača Ljudevita Gaja 26/1

  

          Za sjednicu predlažem slijedeći

 D N E V N I    R E D :

           - Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice,

          - Aktualni sat,

        

1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine, - ovdje

2. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 01. 07. do 31.12.2017. godine,- ovdje

3. Razmatranje Izvješća o utrošku sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Pitomača za 2017. godinu, - ovdje

4. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu,- ovdje

5. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu,- ovdje

6. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2017. godinu,- ovdje

7. Godišnji financijski izvještaj Dječjeg vrtića “Potočnica” za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine, - ovdje       


8. Razmatranje Izvješća o radu ravnatelja - odgojitelja Dječjeg vrtića „Potočnica“ za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine, - ovdje   

9. Godišnji financijski izvještaj Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine, - ovdje


10. Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine, - 10 ovdje; 10a ovdje

11. Godišnji financijski izvještaj Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine, - ovdje       


12. Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine, - ovdje

13. Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“, - ovdje


14. Razmatranje Izvješća o radu Sportske zajednice Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine, - 14 ovdje; 14a ovdje      


15. Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine, - ovdje   


16. Razmatranje Izvješća o radu Draft d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine, - 16 ovdje; 16a ovdje


17. Razmatranje Izvješća o stanju provedbe Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje općine Pitomača za 2017. godinu, - ovdje


18. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti u postupku donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje usluge obvezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području općine Pitomača u 2018. godini,- ovdje

19. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području općine Pitomača za 2017. godinu, - ovdje


20. Donošenje Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Pitomača za razdoblje od 2017. do 2022. godine***, - ovdje


21. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti u postupku donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu rasvjetnih tijela, - ovdje


22. Donošenje Odluke o poništenju Odluke o davanju prethodne suglasnosti tvrtki HERBARIUM d.o.o. za prodaju nekretnine u Poduzetničkoj zoni „Rakitka 1” u Kladarama, - ovdje


23. Donošenje Odluke o zamjeni nekretnina u Poduzetničkoj zoni „Raktika 1” u Kladarama u vlasništvu Općine Pitomača. - ovdje

           


          Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

         

S poštovanjem !      

 

                                                                                             PREDSJEDNIK:                                                                                                                                              Rikard Bakan, dipl.oec.

NAPOMENA:

20.***Plan gospodarenja otpadom Općine Pitomača za

razdoblje od 2017. do 2022. godine nalazi se na: www.pitomaca.hr

 Na temelju članka 66., 67. i 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pitomača ("Službene novine" Općine Pitomača, broj 7/09, 2/13 i 12/17)

 

S A Z I V A M

 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pitomača za dan28. veljače (srijeda) 2018. godine u 19,00sati u vijećnici Općine Pitomača Ljudevita Gaja 26/1

 Za sjednicu predlažem slijedeći

                                             D N E V N I       R E D :

 - Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice,

 - Aktualni sat,

1. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Centra za kulturu „Drago Britvić“ u postupku donošenja Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja na rekonstrukciji Doma kulture u Pitomači II. Faza – Rekonstrukcija pozornice Doma kulture u naselju Pitomača,

2. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Centra za kulturu „Drago Britvić“,

3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za donošenje Odluke o ovlaštenju središnjeg tijela za nabavu,

4. Donošenje Prijedloga za imenovanje doktora medicine i drugih zdravstvenih djelatnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje općine Pitomača,

5. Donošenje Odluke o prihvaćanju darovanja nekretnine NK „Pitomača“.

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

 S poštovanjem !

PREDSJEDNIK:   Rikard Bakan, dipl.oec.


Na temelju članka 66., 67. i 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pitomača ("Službene novine" Općine Pitomača, broj 7/09, 2/13 i 12/17)

S  A  Z  I  V  A  M

5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pitomača

za dan 30. siječnja (utorak)  2018. godine u 18,00 sati

u vijećnici Općine Pitomača Ljudevita Gaja 26/1

 

          Za sjednicu predlažem slijedeći

 D N E V N I    R E D :

 

          - Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice,

          - Aktualni sat,

 

1.  Donošenje Statutarne Odluke o II. izmjenama i dopunama Statuta Općine Pitomača,

2.  Donošenje Programa o izmjeni Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2018. godini,

3. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu,

4. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu,

5. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje projekta „POKAZALO SE ODLIČNIM“,

6. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje projekta „Preradović & Csokonai - celebration of romantic poets of the cross - border area“,

7.  Donošenje Odluke o načinu pružanja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Pitomača,

8. Donošenje Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Pitomača,

9. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama,

10. Donošenje Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje općine Pitomača za 2018. godinu,

11. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za proslavu 200. obljetnice rođenja pjesnika Petra Preradovića.

 

 

Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.

S poštovanjem !      

 

                                                                           PREDSJEDNIK:   Rikard Bakan, dipl.oec.

Na temelju članka 66., 67. i 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pitomača ("Službene novine" Općine Pitomača, broj 7/09, 2/13 i 12/17)

SAZIVAM 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pitomača za dan 14. prosinca (četvrtak) 2017. godine u 17,00 sati, u vijećnici Općine Pitomača Ljudevita Gaja 26/1

            Za sjednicu predlažem slijedeći  
D N E V N I    R E D :       
        - Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice,
            - Aktualni sat,      

     1. Donošenje III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu,        
    2. Donošenje Odluke o II. Izmjeni Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2017. godini,
    3. Donošenje Odluke o II. izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2017. godinu,
    4. Donošenje Odluke o III. izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2017. godinu,
    5. Donošenje  III. Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 2017. godinu,
    6. Donošenje  II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2017. godinu,
    7. Donošenje III. Izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2017. godinu,
    8. Donošenje Proračuna Općine Pitomača za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu, 
                                               Proračun Općine za 2018., obrazloženje
    9. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača za 2018. godinu,
    10. Donošenje Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2018. godini,
    11. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2018. godinu,
    12. Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2018. godinu,
     13.  Donošenje  Programa  korištenja   sredstava   ostvarenih  od   prodaje,  zakupa  i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske,
     14.  Donošenje Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2018. godinu,
     15.  Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu,
     16. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu,
     17. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pitomača za 2018. godinu,
     18. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Općine Pitomača,
     19. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o prijenosu poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate lokalnih poreza Općine Pitomača,
     20. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća Državnog ureda za reviziju, Područni ured Virovitica o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Virovitičko - podravske županije za područje općine Pitomača ** Izvješće revizije možete pogledati ovdje.,
     21. Donošenje Srednjoročnog plana davanja koncesija na području općine Pitomača za razdoblje od 2018. do 2020. godine,
     22. Donošenje Godišnjeg plana davanja koncesija na području općine Pitomača za 2018. godinu,
     23. Donošenje Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Pitomača,
     24. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora,
     25. Donošenje Pravilnika o dodjeli općinskog prostora na korištenje udrugama na području općine Pitomača,
     26. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području općine Pitomača za 2018. - 2021. godinu,
     27. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača u 2017. godini,
     28. Donošenje Godišnjeg Plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača za 2018. godinu s financijskim učincima za razdoblje 2018. - 2020. godina,
     29. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za pružanje usluge upravljanja projektom „Izgradnja reciklažnog dvorišta u Općini Pitomača“,
     30. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o stipendijama Općine Pitomača,
     31. Donošenje Financijskog plana Dječjeg vrtića “Potočnica” za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu,
     32. Donošenje Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu,
     33. Donošenje Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu.     

          Molimo Vas da sjednici budete nazočni u zakazano vrijeme, a u slučaju spriječenosti svoj izostanak opravdate na telefon broj 782-840.   

          S poštovanjem !                                                                                                                                           
                                                                                                                  PREDSJEDNIK:                                                                                                                                             Rikard Bakan, dipl.oec.,v.r.  

      **20.  Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područni uredVirovitica o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenjapoljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatskena području Virovitičko - podravske županije za područjeopćine Pitomača, nalazi se na str. Općine Pitomača www.pitomaca.hr ili ga možete preuzeti ovdje.

3. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača
- 26. listopada (četvrtak) 2017. godine
u 18,00 sati
u vijećnici Općine Pitomača Ljudevita Gaja 26/1

Za sjednicu predlažem slijedeći  
D N E V N I    R E D :   
     - Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice,  
        - Aktualni sat, 
1. Donošenje Poslovničke odluke o II. izmjenama Poslovnika Općinskog vijeća Općine
Pitomača,
2. Donošenje Odluke o izboru osobe za povjeravanje poslova održavanja nerazvrstanih
cesta na području općine Pitomača za 2017./2018. godinu,
3. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova i  opremanje otvorenih dječjih igrališta u
mjestima Kladare i Dinjevac,
4. Donošenje Odluke o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama u vlasništvu
Općine Pitomača,
5. Donošenje Odluke o imenovanju v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača
6. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Potočnica“. 
2. Sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača - 14. rujna 2017. godine
Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:
- Verifikacija zapisnika sa 1. sjednice Općinskog vijeća,
- Aktualni sat

1. Razmatranje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. godine,
2. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. godine,
3. Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2017. godinu,
4. Donošenje Odluke o izmjeni Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2017. godini,                          
5. Donošenje Odluke o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2017. godinu,
6. Donošenje Odluke o II. izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2017. godinu,
7. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pitomača za 2017. godinu,
8. Razmatranje polugodišnjeg financijskog izvještaja Dječjeg vrtića «Potočnica» za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. godine,
9. Donošenje II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 2017. godinu,            
10. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju ravnatelja - odgojitelja Dječjeg vrtića „Potočnica“,
11. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Potočnica“,
12. Donošenje zaključka o davanju Prethodne suglasnosti na prijedlog II. izmjene Pravilnikao unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Potočnica“,
13. Razmatranje polugodišnjeg financijskog izvještaja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. godine,          
14. Donošenje Odluke o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme,
15. Razmatranje polugodišnjeg financijskog izvještaja Centra za kulturu  „Drago Britvić“ za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. godine,
16. Donošenje II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2017. godinu,
17. Donošenje Odluke o stipendijama Općine Pitomača,
18. Donošenje Odluke o osnivanju Odbora za proslavu 200. obljetnice rođenja pjesnika Petra reradovića,
19. Donošenje Odluke o prijenosu poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate lokalnih poreza Općine Pitomača,
20. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama za zaštitu poljoprivrednog zemljišta te mjerama za unapređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području općine Pitomača,
21. Donošenje Odluke o posebnim mjerama zaštite od požara pri spaljivanju otpadnih materija na poljoprivrednim i drugim površinama na području općine Pitomača,
22. Donošenje Prijedloga za imenovanje doktora medicine i drugih zdravstvenih djelatnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje općine Pitomača,
23. Donošenje Odluke o izboru članova Savjeta mladih Općine Pitomača,
24. Različito.1. Sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača - 29. lipnja 2017. godine

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:
- Verifikacija zapisnika s konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Pitomača,
- Aktualni sat,

1. Izbor Odbora za statutarno - pravna pitanja,
2. Izbor Odbora za mjesnu samoupravu,
3. Izbor Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja,
4. Izbor Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda,
5. Donošenje Odluke o imenovanju osoba ovlaštenih za potpisivanje financijske dokumentacije (Općina Pitomača, Dječji vrtić «Potočnica», Knjižnica i čitaonica Pitomača, Centar za kulturu „Drago Britvić“),
6. Donošenje Odluke o naknadi članovima Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća, zaposlenika Općine Pitomača za nazočnost sjednicama Općinskog vijeća izvan radnog vremena, naknadi predsjedniku Općinskog vijeća te naknadi za rad zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa,
7. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti vršitelju dužnosti ravnatelja Centara za kulturu „Drago Britvić“ za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje završnih građevinskih radova na rekonstrukciji Doma kulture u Pitomači,
8. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na proširenju postojeće javne rasvjete Ulice Petra Preradovića u Pitomači,
9. Donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Pitomača,
10. Donošenje Odluke o objavi javnog poziva za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Općine Pitomača,
11. Donošenje Odluke o mjerilima za određivanje ekonomske cijene smještaja djece i visinu roditeljskih uplata za ostvarivanje redovnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću „Potočnica“,
12. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Pitomača za 2017. godinu.
13. Različito. 

27. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača - 04. travnja 2017. godine
Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:
- Verifikacija zapisnika sa 26. sjednice,
- Aktualni sat,           1. Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2017. godinu,2. Donošenje izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2017. godinu,           3. Donošenje Odluke o lokalnim porezima Općine Pitomača,           4. Donošenje Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Pitomača,           5. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Pitomača,           6. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu opskrbe prirodnim plinom7. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova asfalitranja - Vinogradska ulica, naselje Pitomača, 8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Općinskom načelniku o potpisivanju Izjave za projekt izgradnje Centra za posjetitelje Križnica9. Donošenje Odluke o produžetku roka za sklapanje Ugovora o kupoprodaji nekretnina - građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Rakitka 1“ u Kladarama,10. Donošenje  I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 2017. godinu,11. Donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2017. godinu,12. Donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2017. godinu,         13. Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“,         14.  Različito.

26. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača - 07. ožujka 2017. godine 

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:- Verifikacija zapisnika sa 25. sjednice,- Aktualni sat,1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. godine,2. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu,3. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne  infrastrukture za 2016. godinu,4. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2016. godine,5. Godišnji financijski izvještaj Dječjeg vrtića “Potočnica” za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. godine,6. Razmatranje Izvješća o radu ravnatelja - odgojitelja Dječjeg vrtića «Potočnica» za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine,7. Godišnji financijski izvještaj Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. godine,8. Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. godine,9. Godišnji financijski izvještaj Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od od 01.01. do 31.12.2016. godine,10. Razmatranje Izvješća o radu Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. godine,11. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Centra za kulturu „Drago Britvić“,12. Razmatranje Izvješća o radu Sportske zajednice općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. godine,13. Razmatranje Izvješća o radu Turističke zajednice Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. godine,14. Razmatranje Izvješća o radu Draft d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. godine uz financijsko izvješće za 2016. godinu,15. Donošenje Zaključka o usvajanju Godišnjeg plana davanja koncesija za 2017. godinu,16. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponude za kupnju nekretnina - građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni „Rakitka 1“ u Kladarama,17. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluge izrade IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Pitomača,18. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje Završnih građevinskih radova Kino dvorane Pitomača - Faza 1 (podrum),  19. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Općini Pitomača za provedbu ulaganja na području općine Pitomača za investiciju „Izgradnja Društvenog doma u Starogradačkom Marofu“,20. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Komunalno Pitomača d.o.o. za provedbu ulaganja na području općine Pitomača za investiciju „Izgradnja pješačkih staza u naselju Otrovanec“,21. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Draft d.o.o. za provedbu ulaganja na području općine Pitomača na investiciju „Izgradnja Turističko - informativnog centra (TIC) „Klopotec“ u Kladarskom bregu“,22. Donošenje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Virovitici,23. Donošenje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Virovitici,24.  Različito. 
 25. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača - 19. prosinca 2016. godine Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:
- Verifikacija zapisnika sa 24. sjednice,
- Aktualni sat,1. Donošenje Proračuna Općine Pitomača za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu,2. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača za 2017. godinu,3. Donošenje Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2017. godini,4. Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2017. godinu,

5. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2017. godinu,6. Donošenje  Programa  korištenja   sredstava   ostvarenih  od   prodaje,  zakupa  i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske,

7.  Donošenje Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2017. godinu,

8.  Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017. godinu,

9. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu,

10. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pitomača za 2017. godinu,

11. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača u 2016. godini,12. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Pitomača za 2017. - 2020. godinu,13. Donošenje Odluke o davanju financijskog osiguranja u obliku bjanko zadužnice Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije,14. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova – Nadstrešnica za izletnike „PARK NATURA 2000“ na Križnici u sklopu projekta „LIFE+Old Drava“ (LIFE13NAT/HU/000388),15. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Općinskom načelniku za davanje ovlaštenja Središnjem tijelu za javnu nabavu,16. Donošenje Odluke o kupnji nekretnine za izgradnju sportske dvorane Srednje škole Stjepana Sulimanca,17. Donošenje Financijskog plana Dječjeg vrtića “Potočnica” za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu,

18. Donošenje zaključka o davanju Prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Potočnica“,19. Donošenje Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu,20. Donošenje Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu,21. Donošenje Odluke o ukidanju Odluke o imenovanju Stožera za zaštitu i spašavanje Općine Pitomača,22. Donošenje Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području općine Pitomača,23. Donošenje Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pitomača,24.  Različito. 
24. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača - 22. studenoga 2016. godine Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:
- Verifikacija zapisnika sa 23. sjednice,
- Aktualni sat,1. Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2016. godinu,2. Donošenje Odluke o II. Izmjeni Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2016. godini,3. Donošenje Odluke o II. izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2016. godinu,4. Donošenje Odluke o II. izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2016. godinu,5. Donošenje  II. Izmjena Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 2016. godinu,6. Donošenje II. Izmjena Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2016. godinu,7. Donošenje Odluke o imenovanju v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača,8. Donošenje Odluke o izboru osobe za povjeravanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima na području općine Pitomača,9. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Pitomača,

10. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Općini Pitomača za provedbu ulaganja na području općine Pitomača za investiciju „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Sedlarici“,11. Različito.
23. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača - 05. listopada 2016. godine Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:
- Verifikacija zapisnika sa 22. sjednice,
- Aktualni sat,

1. Donošenje Odluke o izboru osobe za povjeravanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Pitomača za 2016./2017. godinu,

2. Donošenje Odluke o izboru ponuditelja kojem će se povjeriti poslovi temeljem Ugovora za obavljanje komunalne djelatnosti „javna rasvjeta“ - održavanje objekata i uređaja javne rasvjete na području općine Pitomača,

3. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova asfaltiranja - odvojak Ulice Ljudevita Gaja između kućnog broj 93 i 95 i odvojak pored policijske postaje Pitomača,

4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o postupku izbora članova Vijeća mjesnih odbora na području općine Pitomača,

5. Donošenje Odluke o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području općine Pitomača,

6. Donošenje Rješenja o imenovanju članova stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva Općine Pitomača za izbor članova Vijeća mjesnih odbora na području općine Pitomača,

7. Donošenje Odluke o visini naknade za rad članova tijela za provedbu izbora za članove Vijeća mjesnih odbora na području općine Pitomača,

8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o stipendiji Općine Pitomača,

9. Različito. 
22. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača - 11. kolovoza 2016. godine
Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:  
- Verifikacija zapisnika sa 21. sjednice,  
- Aktualni sat,1. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na izgradnji i opremanju otvorenih dječjih igrališta u mjestu Stari Gradac, Otrovanec, Grabrovnica i Starogradački Marof,2. Različito.

21. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača - 26. srpnja 2016. godine

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:  
- Verifikacija zapisnika sa 20. sjednice,  
- Aktualni sat,

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2016. godine,2. Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06.2016. godine,3. Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2016. godinu,4. Donošenje Odluke o izmjeni Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2016. godini,5. Donošenje Odluke o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2016. godinu,6. Donošenje Odluke o izmjenama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2016. godinu,7. Donošenje Odluke o prihvaćanju darovanja nekretnina bez naknade,8. Donošenja Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Pitomača,9. Donošenje Odluke o postupku izbora članova Vijeća mjesnih odbora na području Općine Pitomača,10. Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada,11. Donošenje Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području općine Pitomača,12. Polugodišnji financijski izvještaj Dječjeg vrtića «Potočnica» za razdoblje od 01.01. do 30.06.2016. godine,13. Donošenje I. Izmjena Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 2016. godinu,14. Donošenje zaključka o davanju Prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o II. izmjeni Statuta Dječjeg vrtića „Potočnica“,15. Polugodišnji financijski izvještaj Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 30.06. 2016. godine,16. Donošenje I. Izmjena Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2016. godinu,17. Donošenje Odluke o raspisivanju ponovljenog javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Knjižnice i čitaonice Pitomača na nepuno radno vrijeme,18. Polugodišnji financijski izvještaj Centra za kulturu „Drago Britvić“ za razdoblje od 01.01. do 30.06.2016. godine,19. Donošenje I. Izmjena Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2016. godinu,20. Donošenje Prijedloga za imenovanje doktora medicine i drugih zdravstvenih djelatnika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove za područje općine Pitomača,21. Donošenje Zaključka o zaključenju Sporazuma o pripremi i realizaciji EU-projekta „Pitomača“,22. Različito.

20. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača - 04. svibnja 2016. godine

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:  
- Verifikacija zapisnika sa 19. sjednice,  
- Aktualni sat,

1. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015. godine,
2. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvještaja Dječjeg vrtića «Potočnica» za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015. godine,
3. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvještaja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015. godine,
4. Donošenje Odluke o osnivanju trgovačkog društva SOLARPIT d.o.o.
5. Donošenje odluke o imenovanju člana Skupštine trgovačkog društva SOLARPIT d.o.o. Pitomača,
6. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na izgradnji  pješačke staze u naselju Pitomača,
7. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Pitomača,
8. Donošenje Odluke o obveznom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada,
9. Donošenje Odluke o mjerilima za određivanje ekonomske cijene smještaja djece i visinu roditeljskih uplata za ostvarivanje redovnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću „Potočnica“,
10. Donošenje Odluke o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Centra za kulturu „Drago Britvić“,
11. Različito. 
19. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača - 25. veljače 2016. godine

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red: 
- Verifikacija zapisnika sa 18. sjednice, 
- Aktualni sat,

1. Razmatranje Izvješća Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Virovitica o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Virovitičko - podravske županije (odnosi se na Općinu Pitomača)
,
2. Razmatranje Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Pitomača za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2015. godine,
3. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu,

4. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu,

5.  Donošenje Godišnjeg plana davanja koncesija za 2016. godinu,

6. Donošenje Oduke o minimalnoj visini zakupa poslovnog prostora na području općine Pitomača,

7. Donošenje Odluke o plaći, naknadama te ostalim pravima Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Pitomača,

8. Donošenje Pravilnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Pitomača
,
9. Donošenje Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Pitomača,

10. Donošenje zaključka o davanju Prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Dječjeg vrtića „Potočnica“,

11. Razmatranje Izvješća o radu ravnatelja - odgojitelja Dječjeg vrtića «Potočnica» za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2015. godine,

12. Razmatranje Izvješća o radu v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača za razdoblje od 01.07. do 31.12.2015. godine,

13. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Centra za kulturu „Drago Britvić“,

14. Izvješće o radu Sportske zajednice općine Pitomača za razdoblje od 01.07. do 31.12.2015. godine,
15. Različito.
18. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača - 14. prosinca 2015. godine

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

  - Verifikacija zapisnika sa 17. sjednice,
  - Aktualni sat,

1. Donošenje Proračuna Općine Pitomača za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu,
2. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača za 2016. godinu,
3. Donošenje Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2016. godini,
4. Donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2016. godinu,
5. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2016. godinu,
6. Donošenje  Programa  korištenja   sredstava   ostvarenih  od   prodaje,  zakupa  i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske,
7.  Donošenje Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2016. godinu,
8.  Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016. godinu,
9. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu,
10. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pitomača za 2016. godinu,
11. Donošenje Financijskog plana Dječjeg vrtića “Potočnica” za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu,
12. Donošenje Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu,
13. Donošenje Financijskog plana Centra za kulturu „Drago Britvić“ za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu,
14. Davanje prethodne suglasnosti na Statut Centra za kulturu „Drago Britvić“,
15. Usvajanje Strategije razvoja Općine Pitomača 2015. – 2020. godina,
16. Usvajanje Akcijskog plana održivog energetskog razvoja Općine Pitomača,
17. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača u 2015. godini,
18. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području općine Pitomača za 2016. godinu,
19.  Različito.


17. sjednica Općinskog vijeća Općine Pitomača - 23. studeni 2015. godine

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

  - Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice,
  - Aktualni sat,1. Donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Pitomača za 2015. godinu,
2. Donošenje Odluke o II. Izmjeni Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2015. godini,
3. Donošenje Odluke o II. izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2015. godinu,
4. Donošenje Odluke o II. izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2015. godini,
5. Donošenje Odluke o izmjeni Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske,
6. Donošenje Odluke o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu,
7. Utvrđivanje Pročišćenog teksta Odredbi za provođenje i pročišćenog grafičkog dijela Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Pitomača,
8. Donošenje  I. Izmjena Financijskog plana Dječjeg vrtića „Potočnica“ za 2015. godinu,
9. Donošenje  II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2015. godinu,
10. Donošenje Odluke o izboru v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača,
11. Donošenje Odluke o imenovanju članova Stručnog vijeća Centra za kulturu „Drago Britvić“,
12. Donošenje Odluke o dodjeli stipendije Općine Pitomača za studij u inozemstvu u akad. god. 2015./2016,
13. Različito.