Pod predsjedanjem predsjednika Općinskog vijeća Damira Begovića i uz nazočnost još 11 članova istog, donesen je proračun Općine Pitomača za 2017. godinu, sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu i zajedno sa pripadajućim odlukama (odluka o izvršavanju proračuna, odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka) i programima (program korištenja sredstava socijalne skrbi, program održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta, program utroška sredstava poduzetničke rente, program utroška šumskog doprinosa, program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru) za 2017. godinu.

Općinski proračun za 2017. godinu usvojen je u predloženom iznosu od 19,308 milijuna kuna i na strani prihoda i na strani rashoda, što predstavlja povećanje u odnosu na 2016. godinu u kojoj je Općinski proračun nakon njegovih II. izmjena i dopuna iznosio 18,635 milijuna kuna.

Općinski su vijećnici donijeli i financijske planove općinskih korisnika (Dječji vrtić „Potočnica“, Knjižnica i čitaonica Pitomača, Centar za kulturu „Drago Britvić“) za 2017. godinu s projekcijama, kao i nekoliko odluka vezanih uz sustav civilne zaštite na području općine.

Kao najpovoljniji ponuditelj za izvođenje radova na izradi nadstrešnice za izletnike „Park natura 2000“ na Križnici, u sklopu projekta „LIFE+ Old Drava“, izabran je td. „Novogradec“ d.o.o. Pitomača, sa ponudom od 216.512,50 kuna, a donesena je i Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Pitomača.

 

Foto: Barica Mihoković

  • Najnovije vijesti
  • Najčitanije vijesti

Predavanje o Zlatnoj žutici vinove ...

Predavanje "Zlatna žutica vinove ...

ADVENT U PITOMAČI

Advent u Pitomači - Program

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Slikarske radionice

Slikarske radionice: svake srijede ...

ADVENT U PITOMAČI

Advent u Pitomači - Program

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Slikarske radionice

Slikarske radionice: svake srijede ...

Predavanje o Zlatnoj žutici vinove ...

Predavanje "Zlatna žutica vinove ...