Na temelju članka 66., 67. i 68. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Pitomača ("Službene novine" Općine Pitomača, broj 7/09 i 2/13), predsjednik Općinskog vijeća Općine Pitomača Damir Begović, sazvao je 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Pitomača za dan 18. prosinca (srijeda) 2013. godine u 18,00 sati u vijećnici Općine Pitomača, Lj. Gaja 26/1.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

- Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice,
- Aktualni sat,

 1. Razmatranje prijedloga i donošenje Plana Proračuna Općine Pitomača za 2014. godinu s projekcijama za razdoblje 2014. - 2016. godine i Planom razvojnih programa, 
 2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača za 2014. godinu, 
 3. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području općine Pitomača u 2014. godini,
 4. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2014. godinu, 
 5. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Pitomača za 2014. godinu, 
 6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Pitomača za  2014. godinu, 
 7. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju Plana davanja koncesija za 2014. godinu, 
 8. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija za razdoblje od 2014. do 2016. godine, 
 9. Razmatranje prijedloga i donošenje Financijskog plana Dječjeg vrtića “Potočnica” za 2014. godinu s projekcijom prihoda i rashoda za razdoblje 2014. - 2016. godine, 
 10. Razmatranje prijedloga i donošenje Financijskog plana Knjižnice i čitaonice Pitomača za 2014. godinu s projekcijom prihoda i rashoda za razdoblje 2014.-2016. godine,
 11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru v.d. ravnatelja Knjižnice i čitaonice Pitomača, 
 12. Razmatranje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Pitomača za 2012. godinu,
 13. Razmatranje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Pitomača za 2012. godinu, 
 14. Različito.
 • Najnovije vijesti
 • Najčitanije vijesti

Predavanje o Zlatnoj žutici vinove ...

Predavanje "Zlatna žutica vinove ...

ADVENT U PITOMAČI

Advent u Pitomači - Program

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Slikarske radionice

Slikarske radionice: svake srijede ...

ADVENT U PITOMAČI

Advent u Pitomači - Program

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Tradicionalni zimski malonogometni ...

Slikarske radionice

Slikarske radionice: svake srijede ...

Predavanje o Zlatnoj žutici vinove ...

Predavanje "Zlatna žutica vinove ...